Uzm. Dr. İlham Mehdiyev DDS.PHD

Ağız və üz-çənə cərrahı, Stomatoloq

1999-2004-cü ilərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya fakültəsini bitirib.

2004-2005-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Stomatologiya fakültəsi Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi Kafedrasında internatura keçmişdir.

2006-2013-cü illərdə Ankara Universiteti Stomatologiya fakültəsinin Ağız və üz-çənə Cərrahiyəsi Kafedrasını bitirmişdir.

Haqqında

PhD Uzm. Dr. İlham Mehdiyev – Ağız və üz-çənə cərrahı.

Nəaliyyətləri və Elmi dərəcələri

2013-cü ildə Planmed İmplantologiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən keçirilmiş müsabiqədə Dünya birincisi mükafatını almışdır.

2012-ci ildə Planmed İmplantologiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən keçirilmiş müsabiqədə Dünya üçüncüsü mükafatını almışdır.

İmplantologiya üzrə elmi işini xaricdə müdafiə etmiş yeganə Azərbaycanlı ağız və üz-çənə cərrahıdır.

 • 2005-ci ildə Diş həkimi
 • 2006-cı ildə Doktora Tələbəsi
 • 2013-cü ildə Dr. Dt. İlham MEHDİYEV (PHD; Uzman doktor)
 • 2013-cü ildə Çift Taraflı Sinüs Lifting ve Dental İmplant Yapılan Hastalarda Düşük
 • Enerjili Lazer Tedavisi Uygulayarak Kemiğin Dansitometrik Değerlendirilmesi (Disertasiya; PHD)

Elmi mükafatları

 1. 4th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2012. Antalya. TURKEY. 3’lük poster bildirimi ödülü kazanılmıştır.
 2. 5th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2013. Antalya. TURKEY. 1’lik poster bildirimi ödülü kazanılmıştır.

Üzvlük

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)

International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS)

Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (Asian AOMS)

European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS)

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS)

American Academy of Osseointegration (AO)

European Association for Osseointegration (EAO)

International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

Elmi məqalələri

 1. Ünsal H, Mehdiyev İ., Gülşen U, Sayan N.B, ”Nazaolabial kistte yaklaşım: İki olgu sunumu”
 2. Yalvaç Bahat A, Mehdiyev İ, “Migrate alt sağ gömülü kanin dişinin ototransplantasyonu: Vaka raporu

Şifahi bildirilər:

 1. Uyanık L.O., Aytaç D., Mehdiyev İ., Sayan N.B. ”İMPLANT UYGULAMALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DESTEKLİ 3 BOYUTLU PROGRAMLAMA İLE CERRAHİ PLANLANMA” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ 31 MAYIS-04 HAZİRAN 2007, ANTALYA, TÜRKİYE.
 2. Yazıcıoğlu D., Mehdiyev İ., Sayan N.B., ”İMPLANT UYGULAMALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ DESTEKLİ 3 BOYUTLU PROGRAMLAMA İLE CERRAHİ PLANLANMA” ORAL CERRAHİ DERNEĞİNİN 8. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ 24-29 MAYIS 2008, BODRUM, TÜRKİYE.
 3. Yazıcıoğlu D., Uyanık L.O., Mehdiyev İ., Sayan N.B. ”ORTA YÜZ GELİŞİMİ YETERSİZLİKLERİNDE RİJİT EKSTERNAL DİSTRAKSİYON KULLANILMASI” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 15. ULUSLARARASI KONGRESİ 29 EKİM-02 KASIM 2008, ANTALYA, TÜRKİYE.
 4. Mehdiyev İ., Sayan N.B. ”DENTAL İMPLANTOLOJİDE OTOJEN KEMİK GREFTLERİN KULLANIM ALANLARI” 4.İNTERNATİONAL CASPİAN CONFERENCE OF ORAL İMPLANTOLOGİSTS. 06-08 MAY 2011. BAKU, AZERBAİJAN.
 5. Ünsal H., Mehdiyev İ., Gülşen Ü., Kaymak T.E., Sayan N.B. ”POSTERİOR MANDİBULANIN İMPLANTLARLA PROTETİK REHABİLİTASYONUNU SAĞLAMAK İÇİN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR LATERALİZASYONU : VAKA SUNUMU” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 19. ULUSLARARASI KONGRESİ 15-19 MAYIS 2011, ANTALYA, TÜRKİYE.
 6. Gülşen U., Yazıcıoğlu D., Mehdiyev İ., Ünsal H., Sayan N.B. ” STAFNE KEMİK KAVİTESİ : VAKA RAPORU VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRİLMESİ” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 19. ULUSLARARASI KONGRESİ 15-19 MAYIS 2011, ANTALYA, TÜRKİYE.
 7. Mehdiyev.İ., Efendiyeva.R ” ORTOGNATİK CƏRRAHİYƏDƏ ORTODONTİK PLANLAMA, CƏRRAHİYYƏ ÖNÜ ORTODONTİK HAZIRLIQ VE CƏRRAHİ ÜSULLAR ”,ORAL VE MAKSİLLOFASİAL CƏRRAHİYƏDƏ DİSTRAKSİON OSTEOGENEZİN ORTODONTİK PLANLAMASI VE CƏRRAHİ ÜSULLARI” ORTOGNATİK CERRAHİYYE SEMPOZİUMU 26 İYUN 2014, BAKI, AZERBAYCAN.
 8. Mehdiyev.İ.,Məmmədzadə.S ” Dental İmplantologiyada Atrofiyaya Uğramış Çənələrə Cərrahi Yanaşmalar. ” , ” Artikulyatorların Stomatologiyada İstifadəsi və Əhəmiyyəti. ” EDAD BAKI 12 DEKABR 2014, BAKI, AZERBAYCAN

Poster bildiriləri

 1. Yazıcıoğlu D., Gülşen U., Mehdiyev İ., Sayan N.B. ”NAZOLABİAL KİST : OLGU SUNUMU” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 16. ULUSLARARASI KONGRESİ 03-08 KASIM 2009, ÜRGÜP-NEVŞEHİR, TÜRKİYE.
 2. Yazıcıoğlu D., Mehdiyev İ., Gülşen U., Ünsal H., Sayan N.B. ”A CASE REPORT : PERIPHERAL CALCIFYING ODONTOGENIC CYST” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 17. ULUSLARARASI KONGRESİ 14-17, EKİM 2010, İSTANBUL, TÜRKİYE.
 3. Gülşen U., Yazıcıoğlu D., Mehdiyev İ., Ünsal H., Sayan N.B. ”ORAL LİPOMA : OLGU BİLDİRİMİ” TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 20. ULUSLARARASI KONGRESİ 15-19 MAYIS 2011, ANTALYA, TÜRKİYE.
 4. Gülşen U., Mehdiyev İ., Ünsal H., Sayan N.B. ”İNFERİOR ALVEOLAR NERVE TRANSPOSİTİON” 4th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2012. Antalya. TURKEY.
 5. Mehdiyev İ., Gülşen U., Ünsal H., Sayan N.B. ”İmplant placement with ramus block bone graft” 5 th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2013. Antalya. TURKEY.
 6. Gülşen U., Ünsal H., Mehdiyev İ., Sayan N.B. ”OSSİFYİNG FİBROMAS OF THE MANDİBLE: TWO CASE REPORT’ TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 20. ULUSLARARASI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2013, ANTALYA, TÜRKİYE

Qatıldığı elmi simpozium və konqreslər:

 1. TEMPOROMADİBULAR EKLEM İNTERNAL DÜZENSİZLİKLERİ VE ÇAĞDAŞ TEDAVİ KONSEPTLERİ SEMPOZYUMU. 14-15 NİSAN 2007. ANKARA, TÜRKİYE.
 2. TAOMS 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, 31 MAYIS-04 HAZİRAN 2007. ANTALYA, TÜRKİYE
 3. 1th İNTERNATİONAL ZİMMER AND MUTLU DENTAL İMPLANTOLOGY DAYS. 19-21 OCTOBER 2007. ANKARA, TURKEY.
 4. TEMPOROMADİBULAR EKLEM İNTERNAL DÜZENSİZLİKLERİ VE ÇAĞDAŞ TEDAVİ KONSEPTLERİ SEMPOZYUMU. 26-27 NİSAN 2008. ANKARA, TÜRKİYE.
 5. ORAL CERRAHİ DERNEĞİNİN 8. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ 24-29 MAYIS 2008. BODRUM, TÜRKİYE.
 6. TAOMS 15. ULUSLARARASI KONGRESİ, 29 EKİM-02 KASIM 2008. ANTALYA, TÜRKİYE
 7. BİCON DENTAL İMPLANTS SURGİCAL AND PROSTHETİC PRİNCİPLES COURSE. 16 OCTOBER 2009. ANKARA, TURKEY.
 8. TAOMS 16. ULUSLARARASI KONGRESİ, 3-6 KASIM 2009. ÜRGÜP-NEVŞEHİR, TÜRKİYE.
 9. ADİN İMPLANTS SYSTEMS ADVANCED İMPLANTOLOGY COURSE. 15-20 NOVOMBER 2009. TEL AVİV, İSRAİL.
 10. CPR EĞİTİMİ 27 NİSAN 2010. ANKARA, TÜRKİYE.
 11. BİCON DENTAL İMPLANTS SURGİCAL AND PROSTHETİC PRİNCİPLES COURSE. 24 OCTOBER 2010. ANKARA, TURKEY.
 12. TAOMS 17. ULUSLARARASI KONGRESİ, 14-17 EKİM 2010. İSTANBUL, TÜRKİYE.
 13. S.O.R.G. LİVE SURGERY COURSE ON PREPOSTHETİC RECONSTRUCTİVE SURGERY. 13-14 JANUARY 2011. İSTANBUL, TURKEY.
 14. 4.İNTERNATİONAL CASPİAN CONFERENCE OF ORAL İMPLANTOLOGİSTS. 06-08 MAY 2011. BAKU, AZERBAİJAN.
 15. TAOMS 18. ULUSLARARASI KONGRESİ, 02-06 EKİM 2011. ANTALYA, TÜRKİYE.
 16. BİOMET 3i İMPLANTS SYSTEMS ADVANCED İMPLANTOLOGY COURSE.03 JUNE 2011. ANKARA, TURKEY.
 17. 4th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2012. Antalya. TURKEY.
 18. 5th Annual İnternetional Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantology. PİEG. 20-23 April 2013. Antalya. TURKEY.
Həkimin CV-ni öz komputerinə yüklə